8 Eylül 2015 Salı

Sanayide Enerji Verimliliği

1. SEKTÖRLERDEKİ ENERJİ TASARRUF POTANSİYELLERİ
2006 yılı değerlerine göre, Türkiye’deki sanayi sektörü toplam enerji tüketiminde %36, elektrik tüketiminde %55’lik paya sahiptir.
Yapılan çalışmalar sanayi sektörünün enerji tasarruf potansiyelinin yüksek olduğunu göstermiştir. Rekabetin artması ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi gerekliliğinin de sektörde baskı oluşturması sonucunda ülkemizdeki enerji verimliliği çalışmaları sanayide başlamış olup başarılı örneklerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Ancak bu çalışmalara rağmen sektörde hala 6.5 mtep gibi bir değere sahip büyük bir tasarruf potansiyeli bulunmaktadır.

Enerji yoğunluğu değeri de (Enerji yoğunluğu = yıllık birincil enerji tüketimi / yıllık gayrisafi milli hasıla)verimlilik açısından önemli bir göstergedir. Bir ülkenin enerji yoğunluğunu hesaplanarak enerjiyi verimli veya verimsiz kullandığını söylenebilir.Ülkemizde enerji yoğunluğu, OECD ülkelerinin 2, Japonya’nın ise 4 katıdır.
Sanayideki toplam enerji tasarruf potansiyelinin %25 olduğu ve kullanılan toplam yıllık yaklaşık 27 MTEP enerjinin 20 MTEP’lik (%75’lik bölümü) kısmının demir çelik, çimento, cam, petrokimya ve petrol sektörlerinde tüketildiği göz önüne alındığında bu sektörlerde yapılacak tasarruf miktarlarının birinci derecede önem taşıdığı söylenebilir.

Sanayide sektörel bazda yapılabilecek tasarruf uygulamaları, ilgili sanayi kuruluşunun prosesine ve proseste kullandığı enerji kaynaklarına doğrudan bağlıdır. Bazı prosesler de elektrik enerjisi ön plana çıkar. Bazı prosesler çok yüksek sıcaklıklarda olup, atık baca gazları da çok yüksek sıcaklıklardadır ve bu atık önemli bir enerji tasarrufu odağıdır.
Genel olarak sanayideki sektörlere göre uygulanan ve enerji tasarruf potansiyeli olan sektörle prosesler şöyle özetlenebilir.
q Demir çelik sektöründe: Bu sektör enerji yoğun bir sektördür. Demir çelik tesislerinde maliyetin %15’inin enerji (entegre tesislerde bu değer % 25 lere kadar çıkabilmektedir) gideri olduğu bilinmektedir. Çeliğin ergitilmesinde, dökümünde, haddelenmesinde, çelik ergitme ve tav ocaklarında, ocağı besleyen enerji sistemlerinde, toz tutma ve soğutma suyu sistemlerinde yapılabilecek tasarruflar hem tesis hem de Türkiye genelinde göz önüne alındığında küçümsenmeyecek boyutlardadır. 2005 yılı verilerine göre sektördeki tasarruf potansiyel miktarı %30 mertebesindedir. Demir çelik sektörünün, Türkiye’nin tüm sanayisindeki toplam enerji tüketimi içindeki payı %30’dur.
q Cam, seramik ve çimento sektörleri: Taşın toprağın 1000o C üzerindeki ısılarda işlenerek ürüne dönüştüğü yüksek sıcaklık prosesleri olan bu tesislerdeki sinter ve kurutma fırınlardan çıkan yüksek sıcaklıktaki gazların enerjisinden geri kazanım, bürülörlerin yanma verimlerinin iyi ayarlanması, fırın sızdırmazlıklarının sağlanması, yalıtımların iyileştirilmesi, hammadde ve mamul transfer sistemlerinin iyileştirilmesi gibi önlemler enerji tasarrufu sağlayacaktır.
q Gıda, tekstil ve petrokimya sektörleri: Daha düşük sıcaklıkta işlemlerin yaıpıldığı bu sektörlerde kojenerasyon uygulaması enerji verimliliğini artıracak en önemli uygulamadır. Özellikle yoğun buhar kullanan tesislerde birleşik güç ve ısı uygulamalarına öncelik verilmelidir. Büyük ölçekli kuruluşlarda ise birleşik güç ve ısı uygulamalarına zorunluluk getirilmelidir. Ülkemizde bunu başarı ile uygulayan birçok sanayi kuruluşu vardır. Yeni kurulacak tesislerde bu uygulama teşvik edilmelidir. Bu sektörlerde yoğun olarak bulunan soğuk depolarda, klimalarda, buhar sistemlerinde doğru işletme yapılması ve izolasyonun uygun yapılması, fırın ve kazan brülörlerinin iyi ayarlanması, motor ve kompresörlerde alınacak önlemler de enerji verimliliğini artıracak uygulamalardır.

2. ENERJİ ETÜTLERİ VE ENERJİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ

Genel olarak sanayide enerji yönetiminin uygulanması; enerji muhasebesini ve enerji tüketimlerinin sürekli ölçülmesini gerektirmektedir. Ancak ölçülebilen değerler hakkında çalışmalar yapılabilir. Bir sanayi kuruluşundaki spesifik enerji değeri aynı iş kolundaki ülke içindeki ve dünyadaki değerler ile karşılaştırılmalıdır. Yeni yapılacak yatırımlarda enerjiyi verimli kullanan ve spesifik enerji değerleri düşük prosesler tercih edilmelidir.
Sanayide, başarılı bir enerji yönetim sistemi oluşturmak için göz önüne alınacak uygulamalar şöyle özetlenebilir:
§ Kazan, fırın, kompresör ve üretim ekipmanlarının veriminin arttırılması, basınçlı havanın, kondensatın verimli kullanılması;
§ Elektrik motoru ve sürücüleri, soğutma sistemleri, hadde tezgâhları gibi enerji tüketen ekipmanların verimli kullanımının sağlanması ve tüketimlerinin switchler ve vanalarla kontrol altında tutulması;
§ Fan ve pompaların frekans kontrolu ile işletilmesi, doğal havalandırma ve aydınlatma önlemleri alınması;
§ Yüksek güç tüketilen noktaların sürekli otomatik ve entegre sistemlerle kontrol altında tutulması;
§ Enerjinin en ekonomik yoldan kullanılması, yük yönetimi yapılarak yükün kaydırılmasına çalışılması;
§ Yüksek verimli kojenerasyon ile enerji üretiminde verimliliğin sağlaması;
§ Sanayi tesisindeki üretim makinelerinin bakımlı vaziyette tutularak verimli çalışmalarının sağlanması. tesislerdeki tüm ekipmanların en verimli stand-by modları olacak şekilde ayarlanması.
Bütün bu önemli uygulamalar, sanayide enerjinin verimli kullanımı için vazgeçilmezdir. Bu uygulamaların gerçekleştirilmesi için aşağıdaki hususlar önem taşır;
1. Sanayi tesislerinde enerji verimliği fırsatları tespit edilmelidir. Bu amaçla aylık, yıllık enerji ve su tüketimlerinin tespiti önem taşır.
2. Enerji verimliliği uygulama planı yapılmalıdır.
3. Enerjinin verimli kullanımı için yapılacak yatırımların detaylı fizibilite çalışmalarının yapılması ve projelerin geri ödeme süresi tespit edilmelidir.
4. Ekonomik yapılabilirliği olan projeler için tasarım çalışmaları yapılmalıdır.
5. Proje uygulaması ve gerekli yatırım yapılmalıdır.
6. Yapılan enerji verimlilik yatırımının sonuçları takip edilmeli ve yapılan enerji tasarrufları tespit edilmelidir.
7. Başarılı olan uygulamaların yaygınlaşması, benzer kuruluşlarda uygulamasının yapılabilmesi için bilgi paylaşım ortamı sağlanmalıdır.
Enerji yönetim programlarının ilk adımı tesisin ön enerji etütlerinin yapılmasıdır. Ön etütten sonra detaylı çalışmalar yapılabilir. Bir sanayi kuruluşunda yapılacak ayrıntılı enerji verimliliği etüt çalışmaları önem taşır. Bu çalışmalar ilgili tesisin süreçlerini iyi bilen kişilere veya kuruluşlara yaptırılmalıdır. Aksi durumda etüt çalışmaları yönetimleri yanlış yönlendirilebilir.
Sanayi kuruluşlarındaki bazı enerji verimlilik uygulamaları hiç yatırım yapmadan sadece bazı alışkanlıkların değiştirilmesiyle de sağlanabilir. Bunlar tesisin süreçlerine ve teknolojisine bağlı olarak % 3–10 arasında tasarruf sağlayabilir. Daha uzun vadeli ve bazı yatırımlarla gerçekleşecek enerji tasarruf uygulamaları da vardır. Bu yatırımların geri dönme süresi 6 ay ile 2 yıl arasında değişebilir. Dünya’da yatırımın geri dönüşünün 4–5 yıl olduğu durumlarda da uygulama gerçekleştirilebilmektedir. Fakat ülkemizde henüz bu aşamaya gelinememiştir.

20 Ağustos 2015 Perşembe

Bebek Yüzme Dersleri
Bebeklerin erken dönemden itibaren yüzmesi için teşvik edilmeleri çocuğun zihinsel ve fiziksel gelişimi için çok faydalıdır.

Ebeveynler çocuklarının suyla bir ömür boyu olumlu ilişkileri kurabilmesinin temellerini daha bebekken bile atabilirler. Bebeğin 12 haftalık olduğundan itibaren onunla beraber yüzmeye başlamak mantıklıdır. Çünkü bebek artık başını kaldırabilmekte, oyuncakları tutabilmekte ve bağışıklık sistemi sabitlenmiş düzeyde olup çok aktif olduğundan suyun içinde hemen üşümez.

Bebekler ve çocuklar yetişkinlere göre suyun içinde çok rahattırlar. Bebek yüzmesi zihnen ve fiziksel olarak onları geliştirir, özellikle de küçük çocukların karada yapamadığı hareketleri suda yapabilmelerinin mümkün olması sebebiyle. Örneğin bebeklerin yüzerken öne ve arkaya doğru hafifçe hareket etmeleri ciltlerine masaj etkisi yapar ve sinir hücrelerinin oluşmasını ve beyindeki bölgelerde bu sinir uçları arasında ağlar oluşmasını sağlar.

21 Mayıs 2015 Perşembe

Bursa Temel Lisesi

Bursa' da Temel Lise olarak faaliyete geçecek olan Gökçe Hazırlık Lisesi eğitim sektöründeki dershanecilik sürecinde pek çok başarılara imza atmış öğrencilerini herhangi bir üniversiteye değil hedefledikleri üniversitelere yerleştirerek misyonu ve vizyonu gereğince başarıya ulaşmış bir kurumdur. Gökçe Hazırlık Lisesi dershanelerin kapanmasıyla Anadolu ve meslek liselerine alternatif olarak doğmuş bir eğitim kurumudur.
2015-2016 eğitim öğretim yılında hazırlık lisesi olarak devam edecek olan Gökçe ailesi, hedef odaklı hizmeti, üniversite sınavı odaklı eğitim anlayışı ve kendine özgü öğrenme modeliyle siz velilerimiz ve öğrencilerimizin gülen yüzü olmaya devam ediyor.
Gökçe Hazırlık Lisesi yeni eğitim-öğretim döneminde okul ve dershane eğitimini birleştirerek öğrenciyi de veliyi de maddi manevi birçok sıkıntıdan kurtarıyor. Gökçe Hazırlık Lisesi öğrencisi tam gün eğitim imkanıyla derslerden ödevlere tüm çalışmalarını okulunda yaparak kontrollü eğitim sisteminde daha az zahmetle daha yüksek başarı elde ediyor.

Binaların Enerji Performansı Nasıl Belirlenir - I

“5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ne göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasını sağlamak için, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgilerin içinde bulunduğu belgeye enerji kimlik belgesi denir.

Binalarda Enerji Performansı Hesaplama
Bir binanın enerji performansının belirlenebilmesi;
a) Binanın m2 başına düşen yıllık enerji tüketiminin belirlenmesi,
b) Bir üst maddede hesaplanan değere göre CO2 salımının hesaplanması,
c) Bu değerlerin referans bir bina’nınki ile kıyaslanması,
d) Kıyaslama sonucuna göre binanın A-G arası bir enerji sınıfına yerleştirilmesi ile gerçekleşir.

Bina Enerji Performansı (BEP) Hesaplama Yöntemi nedir? 
Bina enerji performansı hesaplama yöntemi (BEP-HY),
a) Binanın enerji tüketimine etki eden tüm parametrelerin, binaların enerji verimliliğine etkisini değerlendirmek,
b) Enerji performans sınıfını belirlemek için geliştirilmiştir.

BEP Hesaplama yöntemi, konutların, ofislerin, eğitim ve sağlık binalarının, otel ile alışveriş ve ticaret merkezleri gibi bina tipolojilerindeki mevcut ve yeni binaların enerji performanslarını değerlendirmek için kullanılır.

Devam edecek...

19 Mayıs 2015 Salı

Bursa Petek Temizleme

Kış mevsiminden çıktık. Petekleriniz yaklaşık Ekim ayından beri aktif olarak kullanıldı. Acaba bu yorucu ve aktif kullanımdan sonra peteklerinizin durumu nasıl?
Bu konuda içinizin rahat etmesinin en kestirme yolu peteklerinizi temizletmek. Peki petek temizliği bize ne yarar sağlar?
>Yakıt tasarrufu sağlar.
 >Peteklerin dengeli ve daha çabuk ısınmasını sağlar. 
>Kombinizin ve tesisatınızın ömrünü uzatır.
 >Kombinin gürültüsüz ve ekonomik çalışmasını sağlar.

10 yılı aşkın süredir Bursa Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ve diğer merkez ilçelerinde Prestij Kombi olarak kombi bakım, petek temizliği ve arıza giderme hizmetleri vermekteyiz. Otomatik makina ile özel kimyasal kullanarak petek, kombi ve doğalgaz tesisatınızın %100 temizliğini sağlıyoruz.

Bursada Petek Temizleme için irtibata geçmek için: Prestij Kombi Tel.: 0535 937 09 50

27 Nisan 2015 Pazartesi

Enerji Kimlik Belgesi İçeriği

Bina Enerji Kimlik Belgesi,


 Binanın ısıtılması, soğutulması, iklimlendirmesi, havalandırması ve sıhhi sıcak su temini için kullanılan enerjinin miktarı (kWh/yıl),
Tüketilen her bir enerji türüne göre yıllık birincil enerji miktarı (kWh/yıl),
Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık birincil enerji tüketiminin, A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması,
Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık sera gazı salımının, A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması (kg CO2/m2-yıl),
Binanın aydınlatma enerjisi tüketim değeri,
Birincil enerji tüketimine göre, belirlenen enerji sınıfı,
Nihai enerji tüketimine göre, belirlenen sera gazları emisyonu sınıfı,
Binanın yenilenebilir enerji kullanım oranı gösterilir.
Enerji Kimlik Belgesinin bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisince muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur. Ayrıca bina veya bağımsız bölüm satıldığında veya kiraya verildiğinde, malsahibi tarafından alıcı veya kiracıya binanın Enerji Kimlik Belgesi de verilir.

4 Nisan 2015 Cumartesi

Enerji Kimlik Belgesi Hangi Binalar İçin Mecburdur?

5 Aralık 2008 Tarih ve 27050 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ne göre yeni yapılacak olan veya mevcut binaların Enerji Kimlik Belgesi alması zorunlu kılınmıştır.
Eğer yeni bina yaptırıyorsanız Enerji Kimlik Belgesi (EKB) olmadan yapı kullanma izni (iskan) alamazsınız.
Mevcut binalarınız için en geç 2017 yılına kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundasınız. Eğer binayı kiralayacaksanız veya satacaksanız Enerji Kimlik Belgesi olmadan bu işlemleri yapamazsınız.